Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (dále také "eshop") https://shop.kneipp.com/cz_cs/home/. Obchodní podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

I. Úvodní ustanovení

Kontaktní údaje:
E-shop: https://shop.kneipp.com/cz_cs/home/

Provozovatel eshopu:
obchodní korporace HARTMANN - RICO a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 77,
664 71 Veverská Bítýška, IČ 44947429
zapsaná ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 644

Adresa pro uplatnění reklamace a zaslání reklamovaného zboží:
HARTMANN - RICO a.s., VGP park Brno-Hala III., Stará pošta 981, 664 61 Rajhrad.

Telefon: 800 100 150
Email: kneippcz@hartmann.info

Tyto obchodní podmínky platí pro prodej zboží prostřednictvím eshopu dostupného na adrese https://shop.kneipp.com/cz_cs/home/. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 1. Tyto obchodní podmínky jsou trvale k dispozici na uvedené webové stránce a kupující, pokud chce učinit objednávku, musí s nimi vyslovit souhlas.
 2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí také příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními o kupní smlouvě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a dalšími souvisejícími zákony.
 3. Právní vztahy prodávajícího se spotřebiteli se dále řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a v některých případech Krajská hygienická stanice (www.khsbrno.cz).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Informace o zboží uvedené v eshopu nejsou závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 1 občanského zákoníku a mají pouze informativní charakter. Fotografie uvedené na stránkách obchodu mají pouze ilustrativní charakter. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Informace o cenách zboží jsou závazné. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, kromě případných nákladů na doručení zboží nebo případných nákladů za platbu za zboží. Ceny za tyto položky jsou uvedeny v eshopu. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (dále jen „objednávka“). Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
 4. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího zaslaným na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce; u prodávajícího bude uložena v jeho elektronickém archivu bez přístupu kupujícího, čímž však nejsou dotčena práva vyplývající z právních předpisů o ochraně osobních údajů. V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne jakoukoliv nesrovnalost, má povinnost neprodleně prodávajícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká buď a) doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zasláno kupujícímu prodávajícím, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, který kupující prodávajícímu uvedl v objednávce nebo b) oznámením prodávajícího o odeslání zboží dle objednávky prostřednictvím eshopu, v sekci "Osobní účet".
 5. Informace uvedené v internetovém obchodě prodávajícího obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen kupní smlouvu s kupujícími uzavřít.
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

III. Dodací podmínky a platební podmínky

III.1 Dodací podmínky

 1. Prodávající umožňuje jediný způsob dodání zboží, a to jeho zaslání na adresu uvedenou kupujícím.
 2. Prodávající zašle zboží na jakoukoliv požadovanou adresu v rámci ČR. Náklady na dodání budou účtovány dle zvoleného způsobu dodání zboží. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní. Pokud bude zboží skladem, prodávající předá zboží dopravci k doručení kupujícímu do 72 hodin od uzavření kupní smlouvy. Pokud nebude zboží skladem, prodávající předá zboží dopravci k doručení kupujícímu ve lhůtě dostupnosti uvedené u daného zboží v eshopu. O jiných lhůtách předání zboží dopravci bude kupující informován do tří dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
 4. Doprava zboží bude realizována prostřednictvím PPL s.r.o. Zboží je odesláno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce. Pokud kupující na dané adrese není zastižen, bude zásilka uložena v souladu s aktuálními podmínkami zvoleného dopravce.
 5. Zboží bude dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech. Faktura spolu s dodacím listem ke zboží bude prodávajícím kupujícímu zaslána emailem, dodací list bude kupujícímu zaslán také spolu se zbožím.
 6. Kupující je povinen zboží převzít a zvolil-li si úhradu kupní ceny formou dobírky, bezprostředně před převzetím zaplatit. Kupující je povinen si při převzetí zboží zkontrolovat co do počtu balíků se zbožím a neporušenosti obalů a případné závady oznámit přepravci; v takovém případě není kupující povinen zboží převzít. Podpisem dodacího listu ke zboží kupujícím a převzetím zboží kupující potvrzuje, že obal zboží nebyl porušen.
 7. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, aniž by k tomu byl oprávněn, odpovídá za škodu, kterou tím prodávajícímu způsobí; prodávající je dále oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 8. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

III.2 Platební podmínky

 1. Způsob úhrady kupní ceny zboží určuje kupující při zadávání objednávky, přičemž volí mezi a) dobírkou nebo b) platbou platební/kreditní kartou přes internetové rozhraní nebo c) platbou převodem na bankovní účet prodávajícího.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 3. V případě platby dobírkou je kupní cena splatná bezprostředně před převzetím zboží.
 4. Zvolil-li si kupující platbu platební/kreditní kartou nebo převodem na bankovní účet, není prodávající povinen odeslat zboží kupujícímu dříve, než dojde k připsání kupní ceny na jeho účet v plné výši.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

IV. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy (zrušit jakoukoliv potvrzenou objednávku nebo její část), a to v následujících případech:
  1. objednané zboží se již nevyrábí nebo se nedodává na český trh,
  2. výrazným způsobem se změnila výrobní nebo velkoobchodní cena objednaného zboží,
  3. nepředvídané události (vyšší moc, válka, nepokoje, pracovní boje, úřední opatření, nedostatky energie nebo surovin anebo poruchy provozu),
  4. insolvence nebo špatná platební morálka kupujícího,
  5. kupující u dřívějších objednávek neodebral veškeré zboží ke sjednanému termínu nebo nesplnil své platební povinnosti vůči prodávajícímu.
 2. Po odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky ohledně případné domluvy na dodání jiného zboží nebo jiném postupu.
 3. Kupující, který je spotřebitelem, může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední dílčí dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Písemné odstoupení od smlouvy zasílá kupující na adresu prodávajícího uvedenou výše. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
 4. Vzor formuláře pro odstoupení kupujícího od smlouvy je dostupný zde.
 5. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy nebo prodejního dokladu, bankovní spojení a způsob vrácení zboží.
 6. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, nikoliv však dříve, než od kupujícího obdrží vrácené zboží. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupující nahradit nejlevnější z nich. Jiným způsobem vrátí peněžní prostředky jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a prodávajícímu tím nevzniknou další náklady.
 7. Kupující je povinen do 14 dní od okamžiku odstoupení od smlouvy prodávajícímu zaslat (nikoliv na dobírku) nebo předat zakoupené zboží. Kupujícímu doporučujeme, aby zboží vrátil nepoškozené a neopotřebené, s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady související s vrácením zboží nese kupující.
 8. Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od smlouvy za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti. Ovšem v případě, že zboží prodávajícímu bude doručeno poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované zboží a pokud toto poškození, opotřebení či částečné spotřebovaní vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, odpovídá kupující prodávajícímu za snížení hodnoty zboží tím způsobené. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok odpovídající snížení hodnoty na nárok kupujícího na vrácení ceny zboží. V případě, že kupující vyjme zboží nebo jeho část z uzavřeného obalu, čímž naruší jeho sterilitu, není možné od smlouvy odstoupit z hygienických důvodů v souladu s § 1837 písm. g) občanského zákoníku.
 9. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
 10. Ustanovení občanského zákoníku o právu na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.
 11. Je-li kupujícímu poskytnut ke zboží, jež je předmětem odstoupení od smlouvy, dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen poskytnutý dárek vrátit spolu se zbožím.
 12. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

V. Práva a povinnosti z vadného plnění

 1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 4. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
 5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 6. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 7. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží, v připojeném návodu nebo v eshopu.
 8. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 9. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 10. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 11. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 12. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
 13. U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

Vyřízení reklamace

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího v písemné formě s uvedením svých kontaktních údajů, popisu závady a požadavku na vyřízení reklamace. Kupující povinen reklamované zboží zaslat prodávajícímu na adresu: HARTMANN-RICO, a.s., VGP park Brno-Hala III., Stará pošta 981, 664 61 Rajhrad.
 2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 4. Kupující je povinen  prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku, kdy dojde projev vůle kupujícího prodávajícímu.
  Reklamační formulář ke stažení zde

 5. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.
 6. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.
 7. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
 8. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
 9. Prodávající se zavazuje reklamaci zboží vyřídit včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.
 10. Ustanovení uvedená shora v čl. V. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

VI. Ochrana osobních údajů kupujícího

 1. Zásady zpracování osobních údajů kupujících jsou k nalezení zde: https://shop.kneipp.com/cz_cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím i případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 2. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá, a nejsou hrazeny prodávajícím.
 3. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz nebo na adrese:

Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr[at]coi.cz
Web: coi.cz
Web: adr.coi.cz

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 2. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
 3. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.
 4. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 5. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 6. Smlouva vzniklá prostřednictvím eshopu a dle těchto obchodních podmínek mezi prodávajícím a kupujícím.
 7. Změny těchto obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
 8. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 25. 1. 2019 a ruší případné předchozí obchodní podmínky; na již uzavřené kupní smlouvy se však vždy použijí obchodní podmínky účinné ke dni uzavření smlouvy.

VIII. Ostatní

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“